[1]
พนมเสริฐ พ. และ ชัยกิจอุราใจ ป. 2022. ปัจจัยเชิงสาเหตุของนวัตกรรมของธุรกิจที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจสำหรับฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และบริการด้านดิจิทัลในประเทศไทย. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 12, 4 (ธ.ค. 2022), 663–676.