[1]
รอดแดง น., ธูปกระจ่าง ศ. และ เจริญวิริยะกุล ช. 2022. การตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 12, 4 (ธ.ค. 2022), 733–742.