[1]
เกียรติสุรนนท์ ก. และ เจริญวิริยะกุล ช. 2022. การพัฒนาตนเองเพื่อก้าวเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0: กรณีศึกษา บริษัท กิจเจริญไทยอุบล จำกัด (Big-Group). วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 12, 4 (ธ.ค. 2022), 724–732.