[1]
วงศ์คำปัน ศ., ทองโปร่ง อ., เนตาสิทธิ์ อ. และ หมื่นแจ่ม ส. 2022. รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 12, 4 (ธ.ค. 2022), 605–619.