[1]
พัชรทรัพย์ไพศาล ม., เจริญวิริยะกุล ช. และ สมใจ อ. 2023. ความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 13, 1 (มี.ค. 2023), 138–150.