[1]
ธนะพิรุฬห์ แ., เจริญวิริยะกุล ช. และ สมใจ อ. 2023. ผลกระทบและโอกาสช่องทางส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวประเทศไทย: กรณีศึกษาภาคตะวันออก. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 13, 1 (มี.ค. 2023), 118–126.