[1]
วงษ์ระบือดังอนุ ภ., เจริญวิริยะกุล ช. และ สมใจ อ. 2023. ความต้องการเครื่องมือแพทย์ และปัจจัยในการผลิตเครื่องมือแพทย์ เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 13, 1 (มี.ค. 2023), 127–137.