[1]
สุวรรณเกต ม., เจริญวิริยะกุล ช., ดำรงค์กูลสมบัติ ว. และ สุรดินทร์กูร น. 2023. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 13, 1 (มี.ค. 2023), 151–163.