[1]
แก้วทรัพย์ ณ. และ เผ่าพันธุ์ ณ. 2023. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารเงินทุนหมุนเวียนและผลการดำเนินงานของกิจการ ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ในประเทศไทย. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 13, 1 (มี.ค. 2023), 237–247.