[1]
เรืองปัญญาโรจน์ พ. และ วงศ์ไชยสุวรรณ ส. 2023. การพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบการออกแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ แบบการเรียนรู้เชิงรุกผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 13, 4 (ธ.ค. 2023), 938–948.