[1]
กลิ่นหอม ส., เต็มแก้ว ว. และ เส็นสด อ. 2023. ปัจจัยสู่ความสำเร็จด้านอาชีพของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศเส้นทางบิน. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 13, 2 (ก.ค. 2023), 376–391.