[1]
รุจาฉันท์ ภ. 2023. การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 13, 2 (ก.ค. 2023), 363–375.