[1]
ชีรวินิจ จ. 2023. การนำนโยบายด้านการกระจายอำนาจการบริหารจัดการสาธารณะของ เทศบาลไปปฏิบัติ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 13, 2 (มิ.ย. 2023), 285–300.