[1]
จุรีมาศ เ., พงษ์เพ็ง ป. และ ผังนิรันดร์ บ. 2023. แบบจำลองการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 13, 2 (มิ.ย. 2023), 349–362.