[1]
โชติพนัส ส. 2023. ถอดรหัสแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการการศึกษาระดับปฐมวัย ในประเทศไทย. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 13, 2 (มิ.ย. 2023), 469–484.