[1]
เหมาะประมาณ ณ. 2023. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้โรงแรมขนาดเล็ก ในจังหวัดภูเก็ตของนักท่องเที่ยวยุโรป. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 13, 2 (มิ.ย. 2023), 332–348.