[1]
จันทนา ส. และ แสงมหาชัย ส. 2023. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ในสังกัดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 13, 3 (ก.ย. 2023), 551–572.