[1]
โฉมฉาย เ. และ อู่อ้น ว. 2023. ปัจจัยเชิงสาเหตุของแรงจูงใจของพนักงานส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานในธุรกิจสปา. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 13, 2 (มิ.ย. 2023), 508–520.