[1]
สุขกิจเจ พ. และ ชัยกิจอุราใจ ป. 2023. ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันและผลการดำเนินงานธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทย. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 13, 3 (ก.ย. 2023), 589–603.