[1]
เชื้อแก้ว เ. และ อู่อ้น ว. 2024. ปัจจัยเชิงสาเหตุของการนำเทคโนโลยีการขายมาใช้ที่ส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของธุรกิจออนไลน์ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 14, 1 (มี.ค. 2024), 163–172.