[1]
เอื้อชนะจิต ด. 2024. ผลกระทบของผลแตกต่างทางภาษีที่ส่งผลต่อคุณภาพกำไรของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET 100. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 14, 1 (มี.ค. 2024), 1–13.