[1]
พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ลุนสำโรง ณ. และ แพง จ. 2024. การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในท้องถิ่นโดยใช้วัดเป็นฐาน ตามหลักไตรสิกขา ในภาคเหนือตอนบน. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 14, 1 (มี.ค. 2024), 138–147.