[1]
ตุ้งกู ส. และ นากามัทสึ ม. 2024. การจัดการการท่องเที่ยวของธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อยกระดับสู่มาตรฐานสากล. วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา. 14, 1 (มี.ค. 2024), 14–27.