(1)
อิ่มโสมนัสสกุล ช. . โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของแนวคิดทฤษฎีการเกิดวินัยในตนเอง. j dev admin res 2015, 5, 13-23.