(1)
ศรีบุญเรือง อ. . การควบคุมต้นทุนของผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดมหาสารคาม. j dev admin res 2016, 6, 13-24.