(1)
มีพงษ์ ส. ม. การเชื่อมโยงการศึกษาโดยครอบครัวกับโรงเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ เด็กระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน. j dev admin res 2016, 6, 1-11.