(1)
พรหมอ่อน อ. . ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง. j dev admin res 2016, 6, 58-67.