(1)
กองสุทธิ์ใจ ส. . การพัฒนาเมืองน่าอยู่โดยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม: เทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี. j dev admin res 2017, 7, 1-11.