(1)
โท้ประยูร ญ. .; แสงส่อง ส. .; จันทร์ทรงพล ธ. .; กัลยาณมิตร ก. . การศึกษาเชิงกลยุทธ์ธุรกิจค้าส่ง อาหารแช่แข็งในพื้นที่ภาคอีสานของบริษัท พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด. j dev admin res 2018, 8, 1-9.