(1)
ผ่องแผ้ว อ.; รัตนนาคะ น. .; ณ นคร ส.; ลัทธศักดิ์ศิริ พ. . ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์นมโคสดพร้อมดื่มของผู้บริโภค ในกรุงเทพมหานคร. j dev admin res 2018, 8, 26-30.