(1)
จินดาโชติ ป. .; พ้นภัย พ. .; พูลลาภ ท. .; คุณากร ม. .; ศรีรัตนา ภ. . ประสิทธิผลในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนในเขตเทศบาลตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี. j dev admin res 2018, 8, 69-74.