(1)
ภู่เจริญศิลป์ ส. ก้าวต่อไปของกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว. j dev admin res 2018, 8, 32-42.