(1)
สารพัด ส. . . . . เปรียบเทียบการคิดต้นทุนแบบดั้งเดิมและต้นทุนกิจกรรม. j dev admin res 2018, 8, 61-67.