(1)
ระยับศรี อ. .; น่านโพธิ์ศรี ณ. .; ทวีทอง ห.; วงศ์อุไร ภ. รูปแบบที่เหมาะสมในการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา. j dev admin res 2018, 8, 93-100.