(1)
บุรณนัฏ น. .; พากเพียร เ. .; ทิพย์ทิฆัมพร เ. .; มีพงษ์ ส. .; ปานทอง ป. . ประสิทธิภาพในการให้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ. j dev admin res 2018, 8, 101-110.