(1)
บุรณนัฏ น. .; แพรไพศาล อ. .; บุณยเกียรติ ไ. .; จิตตานุ ว. .; ศิริรัตน์ เ. . ความพึงพอใจของประชาชนในการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. j dev admin res 2019, 9, 12-19.