(1)
มีเพชร ส. . สมรรถนะของครูในสถาบันอาชีวศึกษาตามกรอบมาตรฐานความรู้ และทักษะวิชาชีพ. j dev admin res 2019, 9, 52-60.