(1)
เซ็นทองหลาง ช. . .; นิลวรรณ ก. . . ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2. j dev admin res 2019, 9, 140-149.