(1)
ชัยชัชวาลประทีป ธ. .; ณ ถลาง ช. . การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อดำรงรักษาความเป็นเมืองเป้าหมายของอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. j dev admin res 2019, 9, 103-111.