(1)
สว่างโลก อ. .; น้อยจันทร์ น. . การบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษา ในโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานคร. j dev admin res 2019, 9, 161-170.