(1)
เจริญศิลป์ ว. . เพลงโคราช : ภูมิปัญญาชาวบ้านสู่มรดกทางวัฒนธรรม. j dev admin res 2019, 9, 171-179.