(1)
ชำนิราชกิจ ถ. . รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี. j dev admin res 2019, 9, 185-192.