(1)
ลิ้นจี่ ช. . กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของสำนักงานบัญชีในประเทศไทย. j dev admin res 2020, 10, 128-137.