(1)
เจนตระกูลโรจน์ ศ. .; เจริญวิริยะกุล ช. . แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาล เมืองลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี. j dev admin res 2020, 10, 150-159.