(1)
เพรชวงศ์ อ. . บทบาททางการเมืองของพระสงฆ์เมียนมาร์หลังการเลือกตั้ง ปี ค.ศ.2015. j dev admin res 2020, 10, 160-171.