(1)
หนูพรหม ป. .; โปรยรุ่งโรจน์ ร. แรงจูงใจของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ส่งผลต่อการให้บริการอย่างมีคุณภาพ. j dev admin res 2020, 10, 14-20.