(1)
สมสีดา ส. .; โกวิท ศ. . การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันยาเสพติดในพื้นที่ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี. j dev admin res 2020, 10, 90-96.