(1)
เบญกูล ส. .; น้อยจันทร์ น. . แนวปฏิบัติที่ดีของการนิเทศภายใน ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1. j dev admin res 2020, 10, 109-119.