(1)
โฉมอ่อน พ. . ความคาดหวังของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร. j dev admin res 2020, 10, 133-143.