(1)
ทิพย์กาญจนรัตน์ ร. .; ดลประสิทธิ์ เ. . คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ยุค 4.0 ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1. j dev admin res 2020, 10, 118-126.